ZO-JDS-Velke Chlievany

Odpadové hospodárstvo

Aktuality

Príkaz starostky obce o príchode zo zahraničia

 

______________________________________________________

Dokumenty - Dokumenty

informácie o nemocnici v Bánovciach nad Bebravou

________________________________________________

Vláda vyhlásila núdzový stav _________________________________________________________________

Medzimestské autobusové spoje budú pemávaťť v prázdninovom režime základe na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských zariadení.

_____________________________________________________________

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

RÚVZ Trenčín  0911 989 821

b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur.

Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky

______________________________________________________________

Dokumenty - Verejné vyhlášky a rozhodnutia

Názov súboru:

vv ou p.pdf
Veľkosť súboru: 768.37 kB
Dátum: 09. Marec 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA    RUSES Bánovce nad Bebravou

Stiahnutí: 0 x

______________________________________________________________

Verejná vyhláška

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl'a $ 48 ods. 4 pism. e) zákona L 35512007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov  ROZHODNUTIE

nájedete v Dokumenty - Verejné vyhlášky a rozhodnutia

 

Číslo: 1/2020/000070 Verejná vyhláška

Rozhodnutie zverejnené v Dokumenty - Verejné vyhlášky a rozhodnutia ______________________________________________________________________________

rozhodnutie zo zistovacieho konania - ou bnb.pdf

Názov súboru:
rozhodnutie zo zistovacieho konania - ou bnb.pdf
Veľkosť súboru: 95.27 kB
Dátum: 20. Január 2020

Rozhodnutie OU BN OSZP- 2020/000620-025

nájdete v Dokumenty - Verejné vyhlášky a rozhodnutia

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

Logo POD a EF 2019

 

Ukončenie projektu s poskytnutím podpory z Environmentálneho fondu na rok 2019 formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

v sume 4 990,73 €

vlastné zdroje v sume 262,67 €

Revitalizácia stromov v obci 3. etapa

Projekt Revitalizáciu stromov v obci 3. etapu realizovali  dve firmy a to firma TRNOVSKY s.r.o. arboristické práce na 5 ks stromv v mesiacoch júl až október 2019      v zmysle zmluvy o dielo č. 1/2019/000126 a firma Gaura s.r.o. náhradnú výsadbu s dodaním rastlín a materiálu v zmysle zmluvy o dielo č.1/2019/000127, ktoré sa stali úspešné vo verejnom obstarávaní zo dňa 29.apríla 2019 podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.

Firma TRNOVSKY s.r.o. z Bánoviec nad Bebravou vykonala arboristické zásahy pri zachovaní ich všetkých ďalších funkcií v danom prostredí  s rešpektovaním platných noriem, štandardov a legislatívy v súlade so “Štúdiou starostlivosti o dreviny v areáli obecného cintorína vo Veľkých Chlievanoch” pomocou stromolezeckých techník za účelom dosiahnutia maximálnej možnej miery prevádzkovej bezpečnosti  na 5 stromoch a to: Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), ktorého koruna je nad Domom smútku,  2 ks stromov Tilia cordata Mill (lipa malolistá) v najfrekventovanejšom mieste cintorína,  ďalej na Jaseni štíhlom (Fraxinus excelsior) vedľa  autobusovej zastávky a na Tilii cordaty Mill. (lipy malolistej) v lokalite Trasidlá.  Podrobnejší popis a charakteristika zrealizovaného zásahu je uvedená v Protokole o zrealizovaných arboristických prácach s fotodokumentáciou na CD nosiči.

 

Firma Gaura s.r.o z Veľkých Chlievan dodala náhradnú výsadbu 30 ks Juniperus media Old Gold, 4 ks Juniperus communis Compressa 100 cm, 45 ks Tavoľník (Spiraea sp.), 12 ks Prunnus laurocerasus Otto Luyken,  225 ks Cotoneaster dammeri, netkanú textíliu proti zaburineniu a náležité práce s realizáciou.  Po ukončení prác vystavila preberací protokol s fotodokumentáciou. Pri realizácií projektu a to orezom konárov a zalievaní rastlín vypomáhali aktivační  pracovníci a pracovník absolventskej praxi s dobrovoľníkmi.

__________________________________________________________________________Jaseň vedľa AS zastávkyJaseň nad Domom smútkuLipa na cintoríne 2 lipa smerom na cintorín od kostolaLipa na TrasidláchNáhradná výsadba 1Náhradná výsadba 2Náhradná výsadba 3Náhradná výsadba 4

 

Odstávka elektriny 11.11.2019

___________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________

Preberanie Rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom, že Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020  budú si môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Veľkých Chlievanoch v mesiacoch  jún až november počas úradných hodín.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dane  z nehnutelností 2016

___________________________________________________________

 

Žiadame občanov neparkovať na ceste III. triedy a na autobusovej zastávke pod kostolom na podnet občanov z dôvodu zvýšenej bezpečnosti!!!

Zákaz sypania odpadu na Trasidlá a do silážnej jamy!!!

__________________________________________________________________

 

ť ľudíAdd what you're doing or how you're feelingTag a location_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na obecnom úrade  Veľké Chlievany  môžete zakúpiť:

Pamätnú medailu Juraj Palkovič veľká, malá

Tel.kontakt 038/7602386

______________________________________________________________________________________________________________

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľké Chlievany

Zakladajúca listina 07.01.2014  IČO: 0089700193022, Sídlo Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany

Predseda: Ing. Ivan Guniš

Naša organizácia položila základy už v roku 2012 a to v Senior klube, kedy sme začali byť aktívnejší v našom veku - založili sme si spevácky zbor, ktorým podporujeme kultúrne akcie ako Fašiangy, Stavanie mája, Deň matiek, Úcta k starším a iné. V rámci projektov Aktívnej staroby sme boli pozrieť ľadové umenie v Tatrách na Hrebienku, spoznávali sme metropolu Slovenska Košice, ďalej pôsobisko nášho rodáka Juraja Palkoviča Ostrihom, kde sme vzdali úctu položením vencov pri 250. a 255. výročí jeho narodenia v Ostrihomskej Bazilike, kde je pochovaný. Vďaka podpore TSK na rozvoj nášho speváckeho zboru sme zakúpili akordeón a vydali CD na ktorom sme zúročili naše piesne a tie sú už neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí, ale zaznievajú aj v obecnom rozhlase pri obecných oznamoch. Naše aktivity sú aj v dobrovoľníckych činnostiach a to jarná brigáda v Parku Juraja Palkoviča, pri tvorbe a udržiavaní verejnej zelena na cintoríne počas roka a hlavne na jeseň

_______________________________________________________________

Slovenská pošta, pobočka Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny

Pondelok               08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Utorok                    08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Streda                    07:30 - 12:00         15:00 - 17:00 hod.

Štvrtok                   08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Piatok                     08:00 - 13:00        14:00 - 15:00 hod.

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

 

COOP Jednota Topoľčany, Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny sú zmenené

Pondelok                   06:00 - 08:00 hod.

Utorok                        06:00 - 15:00 hod.

Streda                        06:00 - 15:00 hod.

Štvrtok                       06:00 - 15:00 hod.

Piatok                         06:00 - 15:00 hod.

Sobota                       06:00 - 11:00 hod.

Nedeľa zatvorené

 

Kontakt

Obecný úrad

Veľké Chlievany 80
Veľké Chlievany
956 55

Okres: Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky

Kontakt
Tel: 038 / 760 23 86
Fax: 038 / 760 23 86
Mobilný telefón: 0903 399 049
Email:
obecchlievany@slovanet.sk
velkechlievany@velkechlievany.com
Členovia : 2
Článkov : 17
Počet zobrazení obsahu : 326639